Středisko Ostrava

Hlavním úkolem střediska Ostrava je zabezpečení péče o přírodní rezervaci Rezavka, která byla vyhlášeny v roce 1998 na základě návrhu pracovníků Stanice přírodovědců v Ostravě Porubě. Vedle údržby květnaté louky, zabezpečují členové ZO každoročně úklid přírodní rezervace v rámci celosvětové kampaně Clean up the World (Ukliďme svět).

                Děti z MŠ Ukrajinská (Zajíčci) pomáhají čistit les

 

Přírodní rezervace Rezavka je tvořena lužním lesem, kolem stejnojmenného vodního toku a Oderské strouhy (Mlýnky) , která napájí rybniční soustavu rybníků v Poodří , které byly budovány ve 14. století. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že Mlýnka je starší ještě než známá Zlatá stoka na Třebonsku. Velmi významné jsou i rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Lesní porost je tvořen kombinací jilmových doubrav a mokřadních olšin. V rezervaci roste celá řada ohrožených druhů rostlin, např.lilie zlatohlavé, která se stala symbolem Naučné stezky. Podle inventarizačním průzkumů roste v PR Rezavka 308 druhů vyšších rostlin a 52 druhů vyšších hub.

Bohatá je i fauna, vyskytuje se zde 188 druhů obratlovců. Obojživelníci jsou zde zastoupeni skokanem zeleným, hnědým a ostronosým , kuňkou obecnou, rosničkou zelenou a čolkem obecným a velkým.

Běžně se zde vyskytuje ještěrka obecná, slepýš křehký v okolí rybníka pak užovka obojková. V souvislým porostech lužního lesa, v mokřadních olšinách, v porostech podél mrtvých ramen a napájecí strouhy a v rákosinách Vrbenského rybníka hnízdí celá řada ptáků . Podle posledního inventarizačního průzkumu (Koloničná 2012) zde bylo zaznamenáno 72 druhů ptáků, z toho 45 druhů hnízdních, např. bukáček malý, moták pochop, puštík obecný, rybák obecný, ledňáček říční, strakapoud prostřední, žluna zelená, žluva hajní, rákosník velký, lejsek bělokrký, slavík obecný , cvrčilka říční, strnad rákosní.

 

 

                                    Moták pochop (Circus aerugineus)

    

V roce 2009 byla obnovena a rozšířena trasa Naučné stezky, kde v rámci ekologické výchovy jsou zabezpečovány exkurze s průvodcem. Celkem je na trase 10 informačních tabulí, které seznamují návštěvníky s flórou a faunou této oblasti. Naučnou stezku postavili členové ZO ČSOP Alces ve spolupráci s RWE Transgas Net, generálním partnerem ČSOP v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ a za podpory dotačního programu KÚ MSK na podporu aktivit v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje

Součástí Naučné stezky je i ptačí pozorovatelna na břehu Vrbenského rybníka a přesto, že v květnu 2010 byla celá oblast zaplavena při povodni, ptačí pozorovatelna vydržela a slouží návštěvníkům.

        

Zájemci o průvodce Naučnou se mohou kontaktovat na adrese :

zo.csop.alces@email.cz

Vedle této činnosti organizuje středisko Ostrava cyklus přednášek a seminářů – Poznej a chraň. Nedílnou součástí je i Klub cestovatelů, který připravuje pro zájemce akci pod názvem Putujeme ……. A tak v rámci tohoto klubu jsme již putovali za zvířaty do zoologických zahrad nejen v České republice, ale i do zahraničí, putujeme k pramenů moravkých řek, po chráněných územích a Naučných a stezkách České republiky.

Každoročně se zúčastňujeme Dne Země na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, kde kromě presentace o své činnosti očkujeme speciálním sérem ke vztahu k přírodě.