Středisko Palkovické hůrky

Hlavním úkolem střediska Palkovické hůrky je zabezpečení péče o MINIREZERVACI OBOJŽIVELNÍKŮ, která byla v amatérských podmínkách založena v roce 2005 Alenou Pončovou. Nyní je hlavní náplní naší činnosti ochrana a údržba lokality, tak aby se zdejším živočichům a rostlinám dařilo co nejlépe.

 

 

Minirezervace obojživelníků se skládá z několika biotopů:

 

LOM MYSLÍK – zde byla v roce 2007 provedena ve spolupráci se Sdružením BIOTA (hlavní realizátor) v rámci PPK „Revitalizace Palkovického lomu Myslík“, v rámci které došlo k vyčištění skalních stěn od náletových dřevin, čímž došlo k oslunění a obnovení exotermních stanovišť pro teplomilnou faunu a flóru. Ve skalách byly dále provedeny úpravy pro možnost zahnízdění dravců a sov. Na dně lomu byla vybudována jezírka pro mokřadní rostliny a živočichy zejména obojživelníky. V roce 2008 zde byl postaven v rámci projektu „Místo pro přírodu“ plot chránící tuto lokalitu a informační tabule.


   MLOČÍ STUDÁNKA – zde byla v roce 2008, v rámci projektu „Pomoc lokalitám mloka skvrnitého a Místo pro přírodu“, provedena úprava a ochrana prameniště. Tato lokalita - les s čistými prameništi a mokřady, těsně navazuje na Lom Myslík, což vyhovuje zdejším plazům (užovka hladká) a obojživelníkům – zejména mlokům skvrnitým, kterým je zde věnována dlouhodobá péče. Od roku 2007 je zde prováděn pravidelný monitoring dospělců mloka skvrnitého, studenti Ostravské univerzity zde provádějí výzkum v rámci svých bakalářských a diplomových pracích, v současné době spolupracujeme i se studenty z Jihočeské univerzity, kteří rovněž věnují svou práci obojživelníkům. Nejvýznamnější je spolupráce s Akademií věd ČR, kde pod vedením  Mgr. Lumíra Gvoždíka, PhD. z Ústavu biologie obratlovců  zde probíhá výzkum v rámci projektu ,,Termální biologie larev mloka skvrnitého“.


 

MOKŘADY U SPLAVU – zde byly na podzim roku 2011 provedeny práce na obnovu této lokality, která se stala nepovolenou skládkou. Věříme, že se i zde rychle příroda navrátí a dojde zde k obnově funkce krajiny s retenční schopností.


V Minirezervaci obojživelníků pořádáme v rámci ekologické výchovy pravidelné exkurze pro veřejnost a školní kolektivy, ve spolupráci se Střediskem přírodovědců každoroční exkurze pro děti v rámci Příměstského tábora a dále kulturně sportovní akci „ Žabí hry“ pro rodiče s dětmi, kde se  formou hry a zábavy účastníci seznamují se světem obojživelníků.


Dále zde provádíme v rámci akce Clean up the World (Ukliďme svět) pravidelné čištění koryta řeky Ondřejnice,  údržbu (natírání plotů a infotabulí), ruční kosení květnatých luk.


V Minirezervaci obojživelníků ČT natáčela v rámci pořadu Přidej se, díl „Lentilky a mloci“ a „Zachraňme obojživelníky“.

Návštěvníci zde mohou spatřit zejména mloka skvrnitého, čolka horského, skokana hnědého, ropuchu obecnou, kuňku žlutobřichou, slepýše křehkého, ještěrku obecnou, užovku hladkou, užovku obojkovou, ale i další zástupce živočišné říše (je zde například 11 druhů vážek) na loukách je možno obdivovat krásu motýlů, je zde mnoho zajímavých brouků a rostlin.

Zájemci o průvodce Minirezervací obojživelníků se mohou kontaktovat na adrese :

                            zo.csop.alces@email.cz

Kontaktní osoba:  Alena Pončová

Tel: 731 403 281, e-mail: APmlok@seznam.cz